Млекарска школа са домом ученика
"Др Обрен Пејић"


Дом ученика

Детаљи конкурса за упис у Дом ученика 2019 /20
Услови уписа - УЧЕНИЦИ

Право на смештај у Дому ученика имају ученици свих средњих школа у Пироту, са  пребивалиштем ван Пирота.

Предаја конкурсне документације:

    • Први уписни рок       05.07. - 17.07.2019. године
    • Други уписни рок      20.08. - 24.08.2019. године

Предаја конкурсне документације је од 7:00-15:00 сати у просторијама Дома ученика Млекарске школе "Др Обрен Пејић".

ПOТРЕБНА ДОКУМЕНТА (оригинали или оверене фотокопије):

    • Пријава на конкурс (добија се у Дому);
    • Сведочанство о завршеним разредима од V до VIII;
    • Сведочанство о завршеном предходном разреду средње школеду средње школе
       (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе);
    • Уверење о приходима по члану породице од 01.01. до 31.03 текуће године
       издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта родитеља,
       односно старатеља;
    • Дипломе и друге награде са учешћа на такмичењима ученика,
      у претходно завршеном разреду;
    • Потврда да је ученик измирио све обавезе према дому за предходни период
      боравка (за ученике који су предходне године боравили у дому);
    • Награде и похвале са учешћа у активностима у дому ученика
      (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе);

Ученик приликом усељења у Дом доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана).

СМЕШТАЈ И ИСХРАНА

У Дому је обезбеђено централно грејање, топла вода 24 сата, интернет у свим просторијама Дома, комплетна постељина (јастуци, јоргани, ћебад, навлаке). Замена постељине је на 15 дана.

Исхрана ученика обавља се у трпезарији Дома. Кухиња Дома има имплементиран HACCP стандард. Сва јела припремају се по Правилнику Министарства просвете. За сваки оброк припремају се по две врсте јела. Ученици свакодневно добијају воће и слаткише.

ВАСПИТНИ РАД

Ученици у Дому подељени су у васпитне групе. Васпитни рад са њима обављају васпитачи и управник Дома.

ЦИЉЕВИ

    • Постизање што бољег школског успеха;
    • Редовно похађање настава;
    • Развијање личности сваког ученика;
    • Организација слободног времена кроз рад секција
      (стрељаштво, шах, стони тенис, рецитаторска, плесна, литерална, драмска)
Услови уписа - СТУДЕНТИ
Право на смештај у Дому имају студенти на буџету.

Самофинансирајући студенти могу бити у Дому по економској цени од 17.030,00).

Предаја конкурсне документације:

    • за студенте прве године              01.09. - 15.09.2019. године
    • за студенте старијих година        15.09. - 31.10.2019. године.

Предаја конкурсне документације је од 800-1500 сати у просторијама Дома ученика Млекарске школе "Др Обрен Пејић".

ПOТРЕБНА ДОКУМЕНТА (оригинали или оверене фотокопије):

    • Пријава на конкурс (добија се у Дому)
    • Уверење да је први пут уписана I година студија на терет буџета и сведочанства о
      завршеном I,II и III, односно IV разреду средње школе-за студенте I године студија;
    • Потврда са високошколске установе о току студирања која треба да садржи
     следеће податке: просечну оцену у току студија, годину уписа основних студија, број
     остварених ЕСПБ бодова, да се финансира из буџета-за студенте осталих година;
    • Уверење о приходима по члану породице за период од 1.јануара до 30.јуна текуће
      године, надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата.

Студент приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању не старије од 30 дана.

СМЕШТАЈ И ИСХРАНА

Собе су двокреветне, трокреветне и четворокреветне, са купатилима.

У Дому је обезбеђено централно грејање, топла вода 24 сата, интернет у свим просторијама Дома, комплетна постељина (јастуци, јоргани, ћебад, навлаке). Замена постељине је на 15 дана.Министарство просвете, науке и технолошког развоја
© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2018 ©

HeNiNG design