Logo Mlekarske skole sa domom učenika "Dr Obren Pejić"
Млекарска школа са домом ученика
"Др Обрен Пејић"


Образовни профили

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
Прехрамбени техничар је стручњак за рад у прехрамбеној индустрији. У непосредној ...

ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА
Прерађивач млека је специјализовано занимање за обраду и прераду млека ...

МЕСАР
На овом смеру ученици стичу практична знања и усавршавају вештине прераде меса ...

ПЕКАР
На овом смеру ученици теоретска и практична знања у области технологије пекарства ...

ОПЕРАТЕР
Оператер у прехрамбеној индустрији је стручњак за рад у предузећима која се баве ...

НОВИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
У НАШОЈ ШКОЛИ ЗА ШКОЛСКУ 2022 / 2023

ВЕТЕРИНАРСКИ
ТЕХНИЧАР
Ветеринарски техничар асистира ветеринару при третману и здравственој заштити животинја на терену и у ветеринарској амбуланти...

ТЕХНИЧАР ЗА
БИОТЕХНОЛОГИЈУ
Техничар за биотехнологију је стручњак за рад у лабораторијама и погонима прехрамбене, фармацеутске и хемијске индустрије...Традиција образовања кадрова за
ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ
Средње стручне школе у Републици Србији образују ученике у оквиру образовних профила.

Образовни профили могу бити у четворогодишњем, трогодишњем или двогодишњем трајању, као и специјални образовни профили за ученике са посебним потребама.

Постоји преко 1.000 образовних профила,
а они су сврстани у 15 подручја рада.

Млекарска школа са дмомом ученика
"Др Обрен Пејић"  има дозволу да образује ученике у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране. 
У нашој школи се стиче образовање за следеће образовне профиле:

У четворогодишњем трајању:
          Прехрамбени техничар

У трогодишњем трајању:
          Прерађивач млека
          Месар
          Пекар
         
Оператер у прехрамбеној индустрији
Ученици се образују кроз теоријске предмете и предмете практичне наставе. Практична настава се изводи у млекарској и пекарској радионици у оквиру школе, специјализованим кабинетима, лабораторијама, као и настава у блоку у разним предузећима и кроз посете приватним фирмама.

Наставни планови и програми се стално осавремењују и усаглашавају са потребама струке.

У нашој школи ученици имају могућност похађања разноврсних ваннаставних активноси у складу са личним жељама и афинитетима.

Ваннаставни живот је богат и разноврстан.
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
Прехрамбени техничар је стручњак за рад у прехрамбеној индустрији. У непосредној ...

ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА
Прерађивач млека је специјализовано занимање за обраду и прераду млека ...

МЕСАР
На овом смеру ученици стичу практична знања и усавршавају вештине прераде меса ...

ПЕКАР
На овом смеру ученици теоретска и практична знања у области технологије пекарства

ОПЕРАТЕР
Оператер у прехрамбеној индустрији је стручњак за рад у предузећима која се баве ...
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2018 ©

HeNiNG design